HRMS

ผลงานวิชาการ [357]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105 – 2008 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
30 ก.ย. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
อรุณ ทองกลม
ชาย
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research