Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
Clear
แสดงผล 1 - 50 จากทั้งหมด 140 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
จิตติมา หมั่นกิจ รายงานการวิจัย ผลของสูตรอาหารผสมไข่น้ำและอัตราความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของปละกระแหที่เลี้ยงในกระชัง
จิตติมา หมั่นกิจ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ รหัสวิชา 3601 – 2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อดิศักดิ์ ชัชเวช กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
อดิศักดิ์ ชัชเวช รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
บรรยงค์ วงศ์สกุล รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารในงานอาชีพของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
บรรยงค์ วงศ์สกุล กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
อรุณ ทองกลม การสร้างและพัฒนาเครื่องดำน้ำ
อรุณ ทองกลม รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105 – 2008 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
จรัญ ควรหัตถ์ รายงานการใช้ เอกสารประกอบการสอน วิชาแม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น รหัสวิชา 2102 – 2201 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 พร้อมเอกสารประกอบ
จรัญ ควรหัตถ์ การพัฒนาชุดการสอนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พร้อมเอกสารประกอบ
สุชาติ จินดาแจ้ง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สุชาติ จินดาแจ้ง การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ว่าที่ร้อยโทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ รายงาการพัฒนาชุดการสอน วิชาการขับรถยนต์ รหัส 2101 – 2105
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ชุดที่ 1 – 11 จำนวน 11 เล่ม
แทน โมราราย กลยุทธ์การขบเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยนครสวรรค์
แทน โมราราย การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ธิปดิ์ ภาสว่าง การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น
เรวัตร แก้วทองมูล รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
เรวัตร แก้วทองมูล การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
สมพร อ่อนเกตุพล การพัฒนาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้า เล่ม 1 – 4
สมพร อ่อนเกตุพล การพัฒนาเครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้า เล่ม 1 – 3
กิตติ กุตนันท์ รายงานการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะสำหรับฝึกอบรมให้เกษตรกรที่สนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์
กิตติ กุตนันท์ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้โครงการเป็นฐานแบบ PEPA Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ สำหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ธัญญ์พิชชา ท้วมทับ รายงานผลการศึกษาและสร้างแผงชุดฝึกการทดลองวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานในรายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 – 2104 สำหรับผู้เรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาช่างอ
ธัญญ์พิชชา ท้วมทับ รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซี และการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 – 2104 สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ธัญญ์พิชชา ท้วมทับ รายงานผลการพัฒนาชุดเสริมทักษะการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
รหัสวิชา 2105 – 2005 สำหรับผู้เรียนระดับ
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประ
นิพนธ์ แก้วเกิด การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล วิชาเทคนิคการอินเตอร์เฟส สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง
นิพนธ์ แก้วเกิด ชุดการสอน รหัสวิชา 2128 – 1004 รายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 17 หน่วย
จักรินทร์ คงสิบ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
เรวัช ศรีแสงอ่อน รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
เรวัช ศรีแสงอ่อน การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สถิต ปริปุณณากร การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
สถิต ปริปุณณากร การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ฉัตรชนก แสนวงษ์ ผลการใช้หนังสือการเลี้ยงโคในแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอน ปีการศึกษา 2559 และ 2560
ฉัตรชนก แสนวงษ์ ผลของการเสริมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันระดับต่างๆ ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่สามสายพันธุ์ (อายุ 4 – 20 สัปดาห์)

ไพฑูรย์ ศรีโพนทัน ผลของหัวเชื้อ EM และหมากนวลแห้งผงต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกสุกร
ไพฑูรย์ ศรีโพนทัน การผลิตสุกรพันธุ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์
อังคณา อัตถาพร รายงานการออกแบบสร้างและพัฒนาชุดการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคห
เดโชวัต ทักคุ้ม รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย – เมียนม่า ด้านจังหวัดตาก ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
เดโชวัต ทักคุ้ม รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
อังคณา อัตถาพร รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลส์เทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
อนุชาติ อินสด รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 – 2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
อนุชาติ อินสด รายงานการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 – 2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
บุญลือ ทองเกตุแก้ว การประเมินโครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียน โดยลดปัญหาการออกกลางคันของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บุญลือ ทองเกตุแก้ว นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิจิตรา สายอ๋อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาการคิดอย่างเป็นระบบ รหัสวิชา 3000-1606 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิจิตรา สายอ๋อง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ควบคู่กับกิจกรรม SEDR ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความภาคภูมิใจในตนเอง วินัยและความรับผิดชอบ วิชามนุษย์สัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคยะลา
วัลลีย์ อาศัย รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
วัลลีย์ อาศัย การประเมินโครงการส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก
เปรม เพ็งยอด รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
เปรม เพ็งยอด รายงานการใช้ผลงานทางวิชาการ ประเภทเอกสารประกอบการสอนชื่องานจักรยานยนต์ วิชางานจักรยานยนต์ รหัส 2101 – 2102 จำนวน 13 หน่วย หน่วยที่ 1 เครื่องมือที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ หน่วยที่ 2 เครื่องยนต์ หน่วยที่ 3.1 ระบบหล่อลื่น หน่วยที่ 3.2 ระบบส่งกำลัง หน่วยที่ 3.3 ร
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research