Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
Clear
แสดงผล 1 - 50 จากทั้งหมด 176 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
สมมาตร เอียดฉิม การประเมินโครงการกิจกรรมองค์การเกษตรกร
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยขอนแก่น
สมมาตร สมมาตร เอียดฉิม การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) โดยใช้อาชีพเป็นฐานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
วทัญญู บุตรศรี การพัฒนาเครื่องย้อมสีเส้นไหมและฝ้ายแบบใช้หม้อต้มประหยัดพลังงาน
วทัญญู บุตรศรี ชุดการสอน วิชาโครงการ รหัสวิชา 3104 – 8501
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
มลฑา บุญลือ การประเมินโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน
และชุมชน ด้วยกิจกรรมชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
มลฑา บุญลือ รูปแบบการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกลู่มโรงเรียนชุมชนพื้นที่สูงวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
สุพจน์ ทองเหลือง รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ
โดยภาคีเครือข่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
สุพจน์ ทองเหลือง การประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก การพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
พีรพงษ์ พันธ์โสดา การประเมินโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือและประเมินผลออนไลน์สำหรับครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
พีรพงษ์ พันธ์โสดา การบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน KOSEN วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
ทิพวรรณ สายพิณ การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร รหัสวิชา 3000 – 1301
พร้อมเอกสารประกอบ
ทิพวรรณ สายพิณ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PSC4E
เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์และการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์
เพื่องานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 3000 – 1302
พร้อมเอกสารประกอบ
นุกูล อั้งโสภา รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 2109
นุกูล อั้งโสภา รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างชุดสาธิตวงจรดิจิตอล
วิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัส 2104 – 2107
วิชาญ ดนัยสวัสดิ์ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรม รหัสวิชา 2106 – 2005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาโยธา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 พร้อมเอกสารประกอบ
วิชาญ ดนัยสวัสดิ์ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ วิชางานไม้ รหัส 20121 – 2101 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน พร้อมเอกสารประกอบ
สุรศักดิ์ เทพทอง เอกสารประกอบการเรียน วิชาผลิตภัณฑ์น้ำยาง 2 รหัสวิชา 3122 – 2103 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สุรศักดิ์ เทพทอง รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบงานประติมากรรมภาพนูนต่ำจากน้ำยางธรรมชาติ
เชาวฤทธิ์ ลำพาย การประเมินโครงการต้นกล้าอาชีพพัฒนากำลังอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคนิคบางแสน
เชาวฤทธิ์ ลำพาย รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยิน วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
กฤษฎา กาญจนรัชต์ รายงานผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาพื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง รหัส 20106 – 1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กฤษฎา กาญจนรัชต์ รายงานผลการสร้างเอกสารประกอบการสอน
วิชาความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (20106 – 2113) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ศักดิ์ ศศิกุลกมล เอกสารประกอบการเรียน วิชางานบริการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์แบบ LCD LED หลักสูตรวิซาชีพระยะสั้น
ศักดิ์ ศศิกุลกมล แผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม 12 ประการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา งานบริการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์แบบ LCD LED รหัส 1105-2501
สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน รายงานการใช้ผลงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเกษตรผสมผสาน (2501 – 2008) โดยสอดแทรกกระบวนการจัดทำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื
สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตร (2501 – 1002) โดยสอดแทรกกระบวนการจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่เน้นการเรียนรู้แบบใช้วงจรคุณภาพ
สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเกษตรผสมผสาน (2501 – 2008) โดยสอดแทรกกระบวนการจัดทำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ
สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน รายงานการใช้ผลงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตร (2501 – 1002) โดยสอดแทรกกระบวนการจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่เน้นการเรียนรู้แบบใช้วงจรคุณภาพ
วีรยุทธ์ คเชนทร เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2106-2105 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมเอกสารประกอบ
วีรยุทธ์ คเชนทร การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2106-2105 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่ได้รับการเรียนรู้แบร่วมมือ
โดยเทคนิค STAD กับการเรียนรู้แบบปกติ
อร่าม พิทูรปัญญารัตน์ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (3105 – 9001)
อร่าม พิทูรปัญญารัตน์ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ (2105 – 2101)
เอกชัย ไก่แก้ว รายงานการพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะในวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้เครื่องสลัดน้ำผึ้งแบบอัตโนมัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เอกชัย ไก่แก้ว รายงานการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะงานสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 3105 – 9004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จิตติมา หมั่นกิจ รายงานการวิจัย ผลของสูตรอาหารผสมไข่น้ำและอัตราความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของปละกระแหที่เลี้ยงในกระชัง
จิตติมา หมั่นกิจ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ รหัสวิชา 3601 – 2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อดิศักดิ์ ชัชเวช กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
อดิศักดิ์ ชัชเวช รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
บรรยงค์ วงศ์สกุล รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารในงานอาชีพของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
บรรยงค์ วงศ์สกุล กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
อรุณ ทองกลม การสร้างและพัฒนาเครื่องดำน้ำ
อรุณ ทองกลม รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิชาเครื่องเสียง รหัสวิชา 2105 – 2008 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
จรัญ ควรหัตถ์ รายงานการใช้ เอกสารประกอบการสอน วิชาแม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น รหัสวิชา 2102 – 2201 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 พร้อมเอกสารประกอบ
จรัญ ควรหัตถ์ การพัฒนาชุดการสอนวิชาทฤษฎีเครื่องมือกล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี พร้อมเอกสารประกอบ
สุชาติ จินดาแจ้ง รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน กลุ่มอาชีพอาหารและโภชนาการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการเป็นผู้ประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
สุชาติ จินดาแจ้ง การประเมินโครงการส่งเสริมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสู่ SME 4.0 วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี
ว่าที่ร้อยโทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ รายงาการพัฒนาชุดการสอน วิชาการขับรถยนต์ รหัส 2101 – 2105
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ชุดที่ 1 – 11 จำนวน 11 เล่ม
แทน โมราราย กลยุทธ์การขบเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยนครสวรรค์
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research