Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
แสดงผล 251 - 300 จากทั้งหมด 409 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
พัชราพร ศรีจันทร์อินทร์ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
พัชราพร ศรีจันทร์อินทร์ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
สุรศักดิ์ ยะกัน การพัฒนาเครื่องส่งไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด รุ่น 2
สุรศักดิ์ ยะกัน รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104 – 2106 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
อำนวย นวลจันทร์ กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
อำนวย นวลจันทร์ การประยุกต์ใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
บุญญลักษณ์ พิมพา การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล โดยใช้ 8S’s Supervisory Model
บุญญลักษณ์ พิมพา การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โดยใช้ CIPPIEST Model
สุริยนต์ ฉิ่งแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชางานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103 -2005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สุริยนต์ ฉิ่งแก้ว รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัส 2100 – 1005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ฉัตรทอง ใสแสง รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชากระบวนการเชื่อม (2103 – 2008)
ฉัตรทอง ใสแสง รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะการเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊สเบื้องต้น เพื่อใช้ในรายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (2100 – 1005)
อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ “การลดเวลาเรียน การเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา
กิตติ์ภูมิ คงศรี การพัฒนาความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ KIDS – DE MODEL โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2559 – 2560
วัลลภา จิตถวิล รายงานการวิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบสื่อประสม เรื่อง การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชัย วงศ์สุวรรณ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกตอนปลาย
นันทวันท์ จันทร์สอน รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน รายวิชา ส 31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชนะ โนนทนวงษ์ การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชนะ โนนทนวงษ์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม สำหรับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ไพศาล บุญลับ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชางานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 – 1007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ไพศาล บุญลับ รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
โฉม บุญจันทร์ การพัฒนางานฟาร์มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
โฉม บุญจันทร์ รายงานวิจัย เรื่อง การใช้กิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อกท.) ในการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษา
อำนาท เหลือน้อย รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561
อำนาท เหลือน้อย รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลลานสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
วิเชียร ชุติมาสกุล รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
วิเชียร ชุติมาสกุล การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
ปาริชาติ เภสัชชา การพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ AIPD DONE
ปาริชาติ เภสัชชา การพัฒนาชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์เพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานผู้เรียน สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
กัมปนาท บุญกัน ชุดบทเรียนโมดูลการเรียนรู้ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชางานก่อสร้าง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ
กัมปนาท บุญกัน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทำกิจกรรมกลุ่ม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาปฐพีกลศาสตร์ รหัสวิชา 3106 – 2109ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
พุทธ ธรรมสุนา หนังสือเรียน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พุทธ ธรรมสุนา การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัส 3101 – 2104 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สมบัติ ชิวหา รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน รหัสวิชา 2102 – 2009 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
สมบัติ ชิวหา รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (2102 – 2003) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จำเนียร พรหมรัตนพงศ์ รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังห
จำเนียร พรหมรัตนพงศ์ รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศักดิ์ดา สิมเสมอ เอกสารประกอบการสอน วิชาการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 – 2005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศักดิ์ดา สิมเสมอ รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน วิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102 – 2003 ด้วยเทคนิคการสอนแบบลงมือปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มาโนชฐ์ ลาภจิตร การประเมินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาคนพิการสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
มาโนชฐ์ ลาภจิตร การพัฒนาระบบและกลไกจัดการเรียนรู้ของครู กศน. โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ นำสู่การพัฒนาอาชีพชุมชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
สัญญา โพธิ์วงษ์ รายงานการวิจัยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรศัพท์สีจอ LCD LED
สัญญา โพธิ์วงษ์ รายงานการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะงานอิเล็กทรินิกส์อุตสาหกรรม บอร์ด WD 81 – 84 วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 2105 – 2111 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทย์ อ้นจร รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 200 ประกอบด้วย ชุดการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัส 2104 – 2004 (สำหรับนักเรียน) ชุดการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า
รหัสวิชา 2104 – 2004 (สำหรับครู)
วิทย์ อ้นจร รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าตามแนวคิด Backward Design
บุญลอ ประสารศรี รายงานการใช้หนังสือรายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 3104 – 2109
บุญลอ ประสารศรี การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
ว่าที่ร้อยโทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือล้างทำความสะอาดชุดคอยล์เย็นรถยนต์

เสกสรร ศรียศ รายงานการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน วิชากรรมวิธีการผลิต 2102 – 2007) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เสกสรร ศรียศ คู่มือการใช้หนังสือเรียน วิชากรรมวิธีการผลิต รหัส 2102 – 2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research