Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
แสดงผล 301 - 350 จากทั้งหมด 441 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
ชนะ โนนทนวงษ์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม สำหรับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ไพศาล บุญลับ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชางานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 – 1007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ไพศาล บุญลับ รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2106 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
โฉม บุญจันทร์ การพัฒนางานฟาร์มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
โฉม บุญจันทร์ รายงานวิจัย เรื่อง การใช้กิจกรรมขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อกท.) ในการพัฒนาคุณธรรมนักศึกษา
อำนาท เหลือน้อย รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561
อำนาท เหลือน้อย รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลลานสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
วิเชียร ชุติมาสกุล รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
วิเชียร ชุติมาสกุล การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
ปาริชาติ เภสัชชา การพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ AIPD DONE
ปาริชาติ เภสัชชา การพัฒนาชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์เพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานผู้เรียน สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
กัมปนาท บุญกัน ชุดบทเรียนโมดูลการเรียนรู้ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชางานก่อสร้าง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ
กัมปนาท บุญกัน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทำกิจกรรมกลุ่ม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชาปฐพีกลศาสตร์ รหัสวิชา 3106 – 2109ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
พุทธ ธรรมสุนา หนังสือเรียน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พุทธ ธรรมสุนา การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ายานยนต์ รหัส 3101 – 2104 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สมบัติ ชิวหา รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสือเรียนวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน รหัสวิชา 2102 – 2009 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
สมบัติ ชิวหา รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (2102 – 2003) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จำเนียร พรหมรัตนพงศ์ รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังห
จำเนียร พรหมรัตนพงศ์ รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศักดิ์ดา สิมเสมอ เอกสารประกอบการสอน วิชาการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 – 2005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศักดิ์ดา สิมเสมอ รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน วิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102 – 2003 ด้วยเทคนิคการสอนแบบลงมือปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มาโนชฐ์ ลาภจิตร การประเมินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาคนพิการสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
มาโนชฐ์ ลาภจิตร การพัฒนาระบบและกลไกจัดการเรียนรู้ของครู กศน. โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ นำสู่การพัฒนาอาชีพชุมชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
สัญญา โพธิ์วงษ์ รายงานการวิจัยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรศัพท์สีจอ LCD LED
สัญญา โพธิ์วงษ์ รายงานการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะงานอิเล็กทรินิกส์อุตสาหกรรม บอร์ด WD 81 – 84 วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 2105 – 2111 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทย์ อ้นจร รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 200 ประกอบด้วย ชุดการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัส 2104 – 2004 (สำหรับนักเรียน) ชุดการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า
รหัสวิชา 2104 – 2004 (สำหรับครู)
วิทย์ อ้นจร รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าตามแนวคิด Backward Design
บุญลอ ประสารศรี รายงานการใช้หนังสือรายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 3104 – 2109
บุญลอ ประสารศรี การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
ว่าที่ร้อยโทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือล้างทำความสะอาดชุดคอยล์เย็นรถยนต์

เสกสรร ศรียศ รายงานการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน วิชากรรมวิธีการผลิต 2102 – 2007) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เสกสรร ศรียศ คู่มือการใช้หนังสือเรียน วิชากรรมวิธีการผลิต รหัส 2102 – 2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เสกสรร ศรียศ หนังสือเรียน วิชากรรมวิธีการผลิต รหัส 2102 – 2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เสกสรร ศรียศ รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิชากลศาสตร์เครื่องมือกล (2102 – 2006) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สุพล เชื่อมพงษ์ รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ
สุพล เชื่อมพงษ์ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR
จรัส เล่ห์สิงห์ การประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
จรัส เล่ห์สิงห์ รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเบญจภาคีของโรงเรียนไชยวานวิทยา
วันชัย ทันสมัย รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2560 – 2561
วันชัย ทันสมัย การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2560 – 2561
ไชยา ประพันธ์ศิริ คู่มือการแปลงกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบที่มีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสู่ปฏิบัติ
ไชยา ประพันธ์ศิริ รายงานการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
ไชยา ประพันธ์ศิริ กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กิตติ์ภูมิ คงศรี รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนรัตภูมิวิทยา โดยใช้กระบวนการชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2560
ประภาส พวงชื่น รายงานการใช้หนังสือเรียนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2101 – 2109
ประภาส พวงชื่น การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก็สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
อินทนง จันตา รายงานผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อำเภอเชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
อินทนง จันตา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดพลเมืองดีในวิถีสังคมไทยของกลุ่มเป้าหมาย และการใช้หนังสือเรียนของกลุ่มควบคุม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา จังหวัดเชียงรา
อนุศิษฐ์ คณะธรรม การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางประกง
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research