Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
แสดงผล 401 - 437 จากทั้งหมด 437 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
สัมนาการณ์ บุญเรือง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ชาตรี ฝึกดอนวัง งานวิจัยการประเมินโครงการพัฒนาครู สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ โดยใช้เครือข่ายสมาคมชมรมวิชาชีพ
และสถานประกอบการ
สุเทพ อริยพฤกษ์ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชากระบวนการเชื่อม รหัสวิชา 2103 – 2008 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
สุเทพ อริยพฤกษ์ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะงานเชื่อมทิก
สคราญจิต ศริญญามาศ รายงานการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนตากพิทยาคม
สคราญจิต ศริญญามาศ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตากพิทยาคม
พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์ รายงานการใช้ตำราวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 3104 – 2001 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์ การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกไมโครอนโทรลเลอร์ควบคุมหุ่นยนต์เล็กเดินตามเส้นแบบอัตโนมัติวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
พลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์ การศึกษาค้นคว้าความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์และทำหน้าที่สอนในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและสาขาอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดวิทยาลัยเทคนิค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับความสอดคล้องของจุดประสงค์สาขาวิชาไฟฟ้า
ชูชีพ อรุณเหลือง รายงานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนของวิทยาลัยการอาชีพแกลง

ชูชีพ อรุณเหลือง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา โดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นที่มีผลต่อการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา : กรณีศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแกลง
รชนีกร มัคคสมัน รายงานการประเมินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
รชนีกร มัคคสมัน รูปแบบการบริหารจัดการทวิศึกษา เพื่อสร้างเสริมทักษะวิชาชีพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ธัชชัย อมรปิติโชติ เอกสารประกอบการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา 2101 - 2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556
ธัชชัย อมรปิติโชติ รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะการใช้ไมโครมิเตอร์ วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101 - 2106
จงจิต สุธาอรรถ งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
จงจิต สุธาอรรถ รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
คมกริช แสงสุรินทร์ รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การพัฒนาและใช้เอกสารประกอบการสอนประจำรายวิชา ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
คมกริช แสงสุรินทร์ การสร้างและพัฒนาชุดสาธิตการวางจุดบกพร่องอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
ปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ รายงานการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน การผลิตไก่ไข่ รหัสวิชา 3503 – 2102 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาสัตวศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์
ปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์ รายงานผลวิจัยประสิทธิภาพจุลินทรีย์อีเอ็มร่วมกับมูลสัตว์ต่อผลผลิตแหนแดงและอิทธิพลแหนแดงต่อการเจริญเติบโตและซากของไก่ลูกผสมพื้นเมืองและเป็ดเนื้อ

แสงจันทร์ เขจรศาสตร์ การประเมินผลการใช้ชุดการเรียนการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการ “ประดิษฐ์พานบายศรีสู่ขวัญ”
แสงจันทร์ เขจรศาสตร์ การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการศิลปะประดิษฐ์สำหรับผู้สูงอายุ
สมพร สถิตโกศล รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สารในชีวิตประจำวัน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วงจรไฟฟ้า และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สมพร สถิตโกศล รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนสืบเสาะสอนให้คิดเพื่อพิชิตโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่งหว้า
รัชนีภรณ์ ธนะไชย การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เรื่อง สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


รัชนีภรณ์ ธนะไชย การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ เรื่อง
พืชสมุนไพรในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิสิษฐ์ เจริญวัฒนวิญญู การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
วิสิษฐ์ เจริญวัฒนวิญญู การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
นาถฤดี แซ่ตัน รายงานการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมการศึกษา Online เรื่อง ระบบย่อยอาหารของมนุษย์และสัตว์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มอ่อน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
นาถฤดี แซ่ตัน รายงานการวิจัยและพัฒนาการสร้างและ
การประยุกต์ใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว และ VDO ในระบบ Online และ Offlineในชั้นเรียนทุกหน่วยการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
กาญจนา โพธิขำ การรายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อดิน โดยใช้กิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างคุณลักษณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อดินสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
กาญจนา โพธิขำ การพัฒนารูปแบบการสอน PLePSuRe เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนร่วมระดับประถมศึกษา
ทองพูน เบ็ญเจิด รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น รหัสวิชา 3100 - 0009 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
ทองพูน เบ็ญเจิด รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 - 2004 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สาขาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ประทีป ฟองเพชร หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 - 2004 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ประทีป ฟองเพชร การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกงานกลึงมินิซีเอ็นซี
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research