Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
แสดงผล 401 - 450 จากทั้งหมด 497 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
สมบัติ ชิวหา รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล (2102 – 2003) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จำเนียร พรหมรัตนพงศ์ รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังห
จำเนียร พรหมรัตนพงศ์ รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
มาโนชฐ์ ลาภจิตร การประเมินโครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักศึกษาคนพิการสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
มาโนชฐ์ ลาภจิตร การพัฒนาระบบและกลไกจัดการเรียนรู้ของครู กศน. โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ นำสู่การพัฒนาอาชีพชุมชน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
สัญญา โพธิ์วงษ์ รายงานการวิจัยชุดฝึกสมรรถนะงานเครื่องรับโทรศัพท์สีจอ LCD LED
สัญญา โพธิ์วงษ์ รายงานการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะงานอิเล็กทรินิกส์อุตสาหกรรม บอร์ด WD 81 – 84 วิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม รหัสวิชา 2105 – 2111 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บุญลอ ประสารศรี รายงานการใช้หนังสือรายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 3104 – 2109
บุญลอ ประสารศรี การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
ว่าที่ร้อยโทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือล้างทำความสะอาดชุดคอยล์เย็นรถยนต์

เสกสรร ศรียศ รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนวิชากลศาสตร์เครื่องมือกล (2102 – 2006) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สุพล เชื่อมพงษ์ รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ
สุพล เชื่อมพงษ์ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR
จรัส เล่ห์สิงห์ การประเมินโครงการส่งเสริมการบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
จรัส เล่ห์สิงห์ รูปแบบการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือชุมชน สถานประกอบการด้านวิชาการและวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเบญจภาคีของโรงเรียนไชยวานวิทยา
วันชัย ทันสมัย การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2560 – 2561
ไชยา ประพันธ์ศิริ กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประภาส พวงชื่น รายงานการใช้หนังสือเรียนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2101 – 2109
ประภาส พวงชื่น การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกระบบเครื่องยนต์แก็สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
อินทนง จันตา รายงานผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อำเภอเชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
อินทนง จันตา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดพลเมืองดีในวิถีสังคมไทยของกลุ่มเป้าหมาย และการใช้หนังสือเรียนของกลุ่มควบคุม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา จังหวัดเชียงรา
อนุศิษฐ์ คณะธรรม การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางประกง
อนุศิษฐ์ คณะธรรม รูปแบบการขับเคลื่อนวิทยาลัยการอาชีพบางประกงสู่คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
อรุณ ชุมทอง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ระดับชั้นปีที่ 10 – 12 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559
อรุณ ชุมทอง รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล เพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
ประเสริฐ ภู่ถนนนอก รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคเพลงประกอบการเรียนประวัติศาสตร์สากล เรื่อง พัฒนาการยุโรปสมัยใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นิยม แสงวงศ์ รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะวิชาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการ
ศิริวรรณ มรรคผล รายงานการใช้ เอกสารประกอบการเรียน วิชาการเขียนแบบแผ่นคลี่ รหัสวิชา 2110 – 2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ศิริวรรณ มรรคผล การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
นิศากร ยมหา รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
นิศากร ยมหา รายงานผลการใช้ชุดการสอนเผชิญประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 23103 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำเนียร โพสาวัง รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ สาระพระพุทธศาสนา โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จำเนียร โพสาวัง รายงานการสร้างและผลการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ใช้สมองเป็นฐานโดยบูรณาการการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จำเนียร โพสาวัง รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนโสกก่ามวิทยา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
วัลลภา จิตถวิล รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนสาระ ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยบูรณาการวิธีการจัดการเรียนรู้
สุรศักดิ์ ราษี รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม แผนวิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเลย
วิทยา กองตระกูลดี การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103-2006 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างเชื่อมโลหะ
วิทยา กองตระกูลดี การสร้างและหาประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยีการเชื่อม รหัสวิชา 3103 - 2004 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ การประเมินโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะทาง สาขาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านห้วยมะเกลี้ยง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รุ่งทิพย์ พรหมศิริ รายงานการประเมินโครงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
รุ่งทิพย์ พรหมศิริ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
วิชัย วงศ์สุวรรณ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิก และการใช้คำถามที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
เกศินี งามยิ่ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาดิจิตอลเทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เกศินี งามยิ่ง การวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน วิชาวงจรดิจิตอล รหัสวิชา 2105 – 2007 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สุเทพ นุชิต รายงานผลการใช้การพัฒนาโมเดลภาพฉายประกอบการสอนหน่วยที่ 6 เรื่อง การเขียนภาพฉาย วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น รหัสวิชา 2100 – 1001
สายชล เชตมี การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MISAP เพื่อส่งเสริมการสร้างสมรรถนะรายวิชาของนักเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
เกียรติก้อง สุขเกษม การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ผ่านบริการเวิลด์ไวด์เว็บในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จิรวัฒน์ ชินศรี รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.

กลุ่มเครือข่ายการวิจัยและสารสนเทศ
 ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา