Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
แสดงผล 1 - 50 จากทั้งหมด 390 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
สมกมล วรรณทอง รายงานการประเมินโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562
สมกมล วรรณทอง การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับครูผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนทางการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สมพร สังวาระ การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนเชิงบวก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยการประยุกต์ใช้แนวทางศาสตร์พระราชา
สมพร สังวาระ รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกน้อมเกล้า
รังสรรค์ นกสกุล การประเมินโครงการสร้างนักเรียน สร้างคุณภาพ สู่สังคมด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทพลีลา
รังสรรค์ นกสกุล กลยุทธ์การบริหารเพื่อการนิเทศภายในสถานศึกษา
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทพลีลา พร้องเอกสารประกอบ
คำปิ่น ทีสุกะ การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
ของโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
คำปิ่น ทีสุกะ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนพระราชทาน โดยใช้รูปแบบ GLISS ของโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
วทัญญู บุตรศรี การพัฒนาเครื่องย้อมสีเส้นไหมและฝ้ายแบบใช้หม้อต้มประหยัดพลังงาน
วทัญญู บุตรศรี ชุดการสอน วิชาโครงการ รหัสวิชา 3104 – 8501
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ชุด เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อำเภอพญาเม็งราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บุญเทพ พิศวง การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ดี
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
บุญเทพ พิศวง การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
จรัล แก้วเป็ง การพัฒนารูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
แม่จันวิทยาคม
จรัล แก้วเป็ง รายงานการประเมินโครงการห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
สุวิทย์ สุทาลา การพัฒนารูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
สุวิทย์ สุทาลา การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
จรูญ จารุสาร รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม พร้อมเอกสารประกอบ
จรูญ จารุสาร รายงานการประเมินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ปนัดดา จันทวงศ์ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
51 จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเอกสารประกอบ
ปนัดดา จันทวงศ์ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ พร้้อมเอกสารประกอบ
สมพงษ์ อุ่นใจ แนวทางการแนะแนวอาชีพและสอนงานนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
สมพงษ์ อุ่นใจ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
สกาวรัตน์ ไกรมาก การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมเอกสารประกอบ
อารีย์ วีระเจริญ การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
อารีย์ วีระเจริญ การพัฒนารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พร้อมเอกสารประกอบ
สันติกร รักสองหมื่น รายงานโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน โรงเรียนตระพัง
พิทยาคม
สันติกร รักสองหมื่น การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยการใช้ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล โรงเรียนตระพังพิทยาคม
สมชาย สุวรรณราช การประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียน “เด็กดีศรีอนุบาล” โดยใช้ CIPPiest Moerl ของโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
มลฑา บุญลือ การประเมินโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน
และชุมชน ด้วยกิจกรรมชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
มลฑา บุญลือ รูปแบบการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกลู่มโรงเรียนชุมชนพื้นที่สูงวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
สมชาย สุวรรณราช การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ไอเด็พส์ โมเดล (I-DEPS Model) ของโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
มนตรา ฟักมงคล รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
มนตรา ฟักมงคล รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนราชานุบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษน่าน เขต 1
สุวิมล ศรไชย รูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เครือข่ายผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
สุวิมล ศรไชย รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศูนย์คุณภาพเด็กพิการ โดนเน้นการมีส่วนร่วมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
สันต์ธวัช ศรีคำแท้ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยการทำโครงงานบูรณาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
สันต์ธวัช ศรีคำแท้ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยใช้โปรแกรมอาชาบำบัดในการส่งเสริมทักษะการควบคุมตัวเองของบุคคลออทิสติก
รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน กลยุทธ์ความร่วมมือในการพัฒนาหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
สุพจน์ ทองเหลือง รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ
โดยภาคีเครือข่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
สุพจน์ ทองเหลือง การประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
น้ำอ้อย ใจแสน รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ยีนและโครโมโซม รายวิชาชีววิทยา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
น้ำอ้อย ใจแสน รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก การพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
พีรพงษ์ พันธ์โสดา การประเมินโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือและประเมินผลออนไลน์สำหรับครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
พีรพงษ์ พันธ์โสดา การบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน KOSEN วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
ไพจิตร์ จิตต์โสภณ การพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ ปีการศึกษา 2561 – 2562
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research