Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
แสดงผล 1 - 50 จากทั้งหมด 279 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
คงทัศษณ์ คงเมือง รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ของโรงเรียนธรรมยานประยุต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
คงทัศษณ์ คงเมือง การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศด้วย KONGTHAS model ของโรงเรียนธรรมยานประยุต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
พรสมบัติ ศรีไสย การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
พรสมบัติ ศรีไสย การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST Model
ทวิช แจ่มจำรัส การประเมินโครงการการจัดการชั้นเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี
ทวิช แจ่มจำรัส การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการของห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี
กุศล มีปัญญา รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนบานแซววิทยาคมสู่การเปนโรงเรียนคุณธรรม
กุศล มีปัญญา การขับเคลื่อนกระบวนการสอนคิดของครู เพื่อพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่านของนักเรียน โดยใช้รูปแบบ B.S.W.C.R. โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
สุวิภา ตั้งก่อสกุล การพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
ชยุต ข่าขันมีลี รูปแบบการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเอกสารประกอบ
วิทย์ อ้นจร รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 200 ประกอบด้วย ชุดการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัส 2104 – 2004 (สำหรับนักเรียน) ชุดการสอนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 2004 (สำหรับครู)
ประทีป ฟองเพชร หนังสือเรียน วิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 - 2004 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
ธัชชัย อมรปิติโชติ เอกสารประกอบการเรียนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล รหัสวิชา 2101 - 2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ชาตรี ฝึกดอนวัง งานวิจัยการประเมินโครงการพัฒนาครู สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและเทคนิคโลหะ โดยใช้เครือข่ายสมาคมชมรมวิชาชีพและสถานประกอบการ
เกียรติก้อง สุขเกษม รายงานผลการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
สุเทพ นุชิต เอกสารประกอบการสอนวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100 – 1002
สุเทพ นุชิต แผนการสอน วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100 – 1002
วิทยา กองตระกูลดี เอกสารประกอบการสอน วิชางานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 1 รหัสวิชา 2103-2006 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สุรศักดิ์ ราษี เอกสารประกอบการเรียนรู้ วิชาทฤษฏีโครงสร้าง รหัส 3100 – 0301 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ประเสริฐ ภู่ถนนนอก การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ส33203 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นิยม แสงวงศ์ การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
กิตติ์ภูมิ คงศรี รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนรัตภูมิวิทยา โดยใช้กระบวนการชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2560
ไชยา ประพันธ์ศิริ รายงานการประเมินโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
ไชยา ประพันธ์ศิริ คู่มือการแปลงกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการแบบที่มีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสู่ปฏิบัติ
วันชัย ทันสมัย รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2560 – 2561
เสกสรร ศรียศ หนังสือเรียน วิชากรรมวิธีการผลิต (2102 – 2007) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เสกสรร ศรียศ คู่มือการใช้หนังสือเรียน วิชากรรมวิธีการผลิต (2102 – 2007) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เสกสรร ศรียศ รายงานการประเมินคุณภาพหนังสือเรียน วิชากรรมวิธีการผลิต 2102 – 2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิทย์ อ้นจร รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่องเครื่องมือวัดสัญญาณทางไฟฟ้าตามแนวคิด Backward Design
ศักดิ์ดา สิมเสมอ รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน วิชาโปรแกรมซีเอ็นซี รหัสวิชา 3102 – 2003 ด้วยเทคนิคการสอนแบบลงมือปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ศักดิ์ดา สิมเสมอ เอกสารประกอบการสอน วิชาการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 – 2005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
พุทธ ธรรมสุนา หนังสือเรียน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101 – 2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กัมปนาท บุญกัน ชุดบทเรียนโมดูลการเรียนรู้ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สาขาวิชางานก่อสร้าง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
อำนาท เหลือน้อย รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561
โฉม บุญจันทร์ การพัฒนางานฟาร์มวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
ไพฑูรย์ ศรีโพนทัน การผลิตสุกรพันธุ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สมพร อ่อนเกตุพล การพัฒนาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า เล่ม 1 – 4
อัมรินทร์ พันธ์วิไล รายงานผลการบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน โดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน

อัมรินทร์ พันธ์วิไล รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอดดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พร้อมเอกสารประกอบ
ว่าที่ร้อยโทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ รายงาการพัฒนาชุดการสอน วิชาการขับรถยนต์ รหัส 2101 – 2105 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ชุดที่ 1 – 11 จำนวน 11 เล่ม
อมร เผ่าเมือง รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของผู้เรียนออทิสติก ระดับปฐมวัยโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
สุเทพ สังข์วิเศษ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง
สุเทพ สังข์วิเศษ รายงานการประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง
อร่าม พิทูรปัญญารัตน์ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (3105 – 9001)
ศักดิ์ ศศิกุลกมล เอกสารประกอบการสอนวิชางานบริการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์แบบ LCD LED หลักสูตรวิซาชีพระยะสั้น 2558
กฤษฎา กาญจนรัชต์ รายงานผลการสร้างเอกสารประกอบการสอนวิชาความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (20106 – 2113) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติ สุทธิประภา การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสารวิทยา
สุรศักดิ์ เทพทอง เอกสารประกอบการเรียน วิชาผลิตภัณฑ์น้ำยาง 2 รหัสวิชา 3122 – 2103 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
นุกูล อั้งโสภา รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างชุดสาธิตวงจรดิจิตอล วิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัส 2104 – 2107
นุกูล อั้งโสภา รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 2109
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.

กลุ่มเครือข่ายการวิจัยและสารสนเทศ
 ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา