Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
แสดงผล 1 - 50 จากทั้งหมด 248 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
สมพร สังวาระ การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนเชิงบวก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยการประยุกต์ใช้แนวทางศาสตร์พระราชา
สมพร สังวาระ รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกน้อมเกล้า
รังสรรค์ นกสกุล การประเมินโครงการสร้างนักเรียน สร้างคุณภาพ สู่สังคมด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทพลีลา
รังสรรค์ นกสกุล กลยุทธ์การบริหารเพื่อการนิเทศภายในสถานศึกษา
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทพลีลา พร้องเอกสารประกอบ
วทัญญู บุตรศรี การพัฒนาเครื่องย้อมสีเส้นไหมและฝ้ายแบบใช้หม้อต้มประหยัดพลังงาน
วทัญญู บุตรศรี ชุดการสอน วิชาโครงการ รหัสวิชา 3104 – 8501
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ชุด เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อำเภอพญาเม็งราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บุญเทพ พิศวง การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ดี
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
บุญเทพ พิศวง การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
จรัล แก้วเป็ง การพัฒนารูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
แม่จันวิทยาคม
จรัล แก้วเป็ง รายงานการประเมินโครงการห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
สุวิทย์ สุทาลา การพัฒนารูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
สุวิทย์ สุทาลา การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
สมพงษ์ อุ่นใจ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
อารีย์ วีระเจริญ การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
อารีย์ วีระเจริญ การพัฒนารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พร้อมเอกสารประกอบ
สันติกร รักสองหมื่น รายงานโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน โรงเรียนตระพัง
พิทยาคม
สันติกร รักสองหมื่น การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยการใช้ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล โรงเรียนตระพังพิทยาคม
สมชาย สุวรรณราช การประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียน “เด็กดีศรีอนุบาล” โดยใช้ CIPPiest Moerl ของโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
สมชาย สุวรรณราช การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ไอเด็พส์ โมเดล (I-DEPS Model) ของโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
สันต์ธวัช ศรีคำแท้ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยการทำโครงงานบูรณาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
สันต์ธวัช ศรีคำแท้ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยใช้โปรแกรมอาชาบำบัดในการส่งเสริมทักษะการควบคุมตัวเองของบุคคลออทิสติก
รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน กลยุทธ์ความร่วมมือในการพัฒนาหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
สุพจน์ ทองเหลือง รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ
โดยภาคีเครือข่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
สุพจน์ ทองเหลือง การประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
พีรพงษ์ พันธ์โสดา การประเมินโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือและประเมินผลออนไลน์สำหรับครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
พีรพงษ์ พันธ์โสดา การบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน KOSEN วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
ไพจิตร์ จิตต์โสภณ การพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ ปีการศึกษา 2561 – 2562
ไพจิตร์ จิตต์โสภณ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ The Assessment Report Of the Moral Promotion Project Based on the Moral School Practice Guidelines, Watcharoenrat School
วรวิทย์ สิทธิโสภณ การประเมินโครงการกิจกรรม GREEN AND CLEAN ( 5ส) โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา
วรวิทย์ สิทธิโสภณ แนวทางพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา โดยใช้แนวคิดระบบการวัดผลแบบ OKRs : Objective and Key Results พร้อมเอกสารประกอบ
พิชิต สนั่นเอื้อ การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรม
ทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี
พิชิต สนั่นเอื้อ รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมเอกสารประกอบ
สันติ ฤาไชย กลยุทธ์การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น พร้อมเอกสารประกอบ
สันติ ฤาไชย การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น
สุรัตน์ บุญฤทธิ์ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียน
สำหรับเด็กในโรงพยาบาลปัตตานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดปัตตานี
สุรัตน์ บุญฤทธิ์ การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบมีโครงสร้าง (Structured Teaching) สำหรับเด็กออทิสติก
นุกูล อั้งโสภา รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 2109
นุกูล อั้งโสภา รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างชุดสาธิตวงจรดิจิตอล
วิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัส 2104 – 2107
วิชาญ ดนัยสวัสดิ์ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรม รหัสวิชา 2106 – 2005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาโยธา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 พร้อมเอกสารประกอบ
วิชาญ ดนัยสวัสดิ์ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ วิชางานไม้ รหัส 20121 – 2101 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน พร้อมเอกสารประกอบ
สุรศักดิ์ เทพทอง เอกสารประกอบการเรียน วิชาผลิตภัณฑ์น้ำยาง 2 รหัสวิชา 3122 – 2103 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สุรศักดิ์ เทพทอง รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบงานประติมากรรมภาพนูนต่ำจากน้ำยางธรรมชาติ
เชาวฤทธิ์ ลำพาย การประเมินโครงการต้นกล้าอาชีพพัฒนากำลังอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคนิคบางแสน
เชาวฤทธิ์ ลำพาย รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยิน วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
มีเกียรติ นาสมตรึก การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
มีเกียรติ นาสมตรึก การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประวัติ สุทธิประภา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสารวิทยา พร้อมเอกสารประกอบ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research