Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
แสดงผล 1 - 50 จากทั้งหมด 161 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
ประทีป ไชยเมือง การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
ประทีป ไชยเมือง การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนอย่างสมดุลของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
ศิริ ธนะมูล รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
ศิริ ธนะมูล รายงานการประเมินโครงการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
วัชรกร สุรินทร์ รายงานการใช้คู่มือกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรเครื่องหมายสายยงยศ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร
วัชรกร สุรินทร์ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ว่าที่ร้อยโทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ รายงาการพัฒนาชุดการสอน วิชาการขับรถยนต์ รหัส 2101 – 2105
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ชุดที่ 1 – 11 จำนวน 11 เล่ม
พลูศักดิ์ ตุละวิภาค แนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
แทน โมราราย กลยุทธ์การขบเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยนครสวรรค์
แทน โมราราย การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ธิปดิ์ ภาสว่าง การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น
พลูศักดิ์ ตุละวิภาค การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
ชาญชัย ชาญฤทธิ์ รายงานการพัฒนานวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)
ชาญชัย ชาญฤทธิ์ รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของการฝึกด้วยรูปแบบและโปรแกรมการฝึกแบบ FAST (Functional Athlete Speed Training) ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วในการวิ่งระยะทาง 30 เมตร และ 50 เมตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สฤษดิ์ วิวาสุข รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
สฤษดิ์ วิวาสุข รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
อัมรินทร์ พันธ์วิไล รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอดดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พร้อมเอกสารประกอบ
อัมรินทร์ พันธ์วิไล รายงานผลการบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน โดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน
พร้อมเอกสารประกอบ
เรวัตร แก้วทองมูล รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
เรวัตร แก้วทองมูล การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
สุภาพ เต็มรัตน์ การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สุภาพ เต็มรัตน์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู้ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมพร อ่อนเกตุพล การพัฒนาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้า เล่ม 1 – 4
สมพร อ่อนเกตุพล การพัฒนาเครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้า เล่ม 1 – 3
กิตติ กุตนันท์ รายงานการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะสำหรับฝึกอบรมให้เกษตรกรที่สนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์
กิตติ กุตนันท์ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้โครงการเป็นฐานแบบ PEPA Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ สำหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์
สุวรรณ บัวพันธ์ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
สุวรรณ บัวพันธ์ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดวอลดอลร์ฟ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
นิพนธ์ แก้วเกิด การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล วิชาเทคนิคการอินเตอร์เฟส สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง
นิพนธ์ แก้วเกิด ชุดการสอน รหัสวิชา 2128 – 1004 รายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 17 หน่วย
จักรินทร์ คงสิบ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
เรวัช ศรีแสงอ่อน รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
เรวัช ศรีแสงอ่อน การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สถิต ปริปุณณากร การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
สถิต ปริปุณณากร การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ไพฑูรย์ ศรีโพนทัน ผลของหัวเชื้อ EM และหมากนวลแห้งผงต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกสุกร
ไพฑูรย์ ศรีโพนทัน การผลิตสุกรพันธุ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา สำหรับนักศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
เดโชวัต ทักคุ้ม รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย – เมียนม่า ด้านจังหวัดตาก ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
เดโชวัต ทักคุ้ม รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
อนุชาติ อินสด รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 – 2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
อนุชาติ อินสด รายงานการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 – 2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
บุญลือ ทองเกตุแก้ว การประเมินโครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียน โดยลดปัญหาการออกกลางคันของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บุญลือ ทองเกตุแก้ว นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิสุทธิ์ คงกัลป์ ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเ
วิสุทธิ์ คงกัลป์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เปรม เพ็งยอด รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกปฏิบัติระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์รถจักรยานยนต์
เปรม เพ็งยอด รายงานการใช้ผลงานทางวิชาการ ประเภทเอกสารประกอบการสอนชื่องานจักรยานยนต์ วิชางานจักรยานยนต์ รหัส 2101 – 2102 จำนวน 13 หน่วย หน่วยที่ 1 เครื่องมือที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ หน่วยที่ 2 เครื่องยนต์ หน่วยที่ 3.1 ระบบหล่อลื่น หน่วยที่ 3.2 ระบบส่งกำลัง หน่วยที่ 3.3 ร
ประมวล วิลาจันทร์ รายงานผลการวิจัยและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research