Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
แสดงผล 1 - 50 จากทั้งหมด 112 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
จิตติมา หมั่นกิจ รายงานการวิจัย ผลของสูตรอาหารผสมไข่น้ำและอัตราความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของปละกระแหที่เลี้ยงในกระชัง
จิตติมา หมั่นกิจ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ รหัสวิชา 3601 – 2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
กชพร พุทธจักร รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกุล จังหวัดอุบลราชธานี
พวงทอง ศรีวิลัย รายงานผลการประเมินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขอนามัย สำหรับนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ โดยแบบจำลอง CIPP
พวงทอง ศรีวิลัย รายงานการวิจัย รูปแบบการบริหารจัดการการเสริมสร้างสมรรถนะเชิงบูรณาการสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ พร้อมเอกสารประกอบ
ปนัดดา วงค์จันตา รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมเอกสารประกอบ
ปนัดดา วงค์จันตา การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
อาลัย พรหมชนะ รายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมเอกสารประกอบ
อาลัย พรหมชนะ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สิริธิดา ศรีโสดา รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดคำสอนของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD พร้อมเอกสารประกอบ
ศักดิ์ศรี สายสิน รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นิภาพรรณ หงส์ชูเกียรติ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
นิภาพรรณ หงส์ชูเกียรติ การประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวิตพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี
สุมนา ธิกุลวงษ์ การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยใช้ CIPPP Model
สุมนา ธิกุลวงษ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยใช้ CIPPP Model
วิลาวัลย์ ปาลี การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่
วิลาวัลย์ ปาลี รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสุขภาวะนักเรียนประจำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่
สมาพร ลี้ภัยรัตน์ รูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาล เมืองอุทัยธานี
สมาพร ลี้ภัยรัตน์ รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
พรทิพย์ นุกูลกิจ รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุกของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
พรทิพย์ นุกูลกิจ การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พร้อมเอกสารประกอบ
วิไลลักษณ์ วังวลสินธุ์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การบูรณาการกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วิไลลักษณ์ วังวลสินธุ์ การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 32101)
บุญโฮม ชูสกุล รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
บุญโฮม ชูสกุล รายงานการวิจัย การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดด้วยกลวิธี D-R-T-A-A เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ศกุนตลา ทานอก ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 1 – 7
พนิตตา กิจจนศิริ รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างง่ายสไตล์ Mind Map
สุมล ศรีใจ การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
สุมล ศรีใจ ผลการพัฒนาทักษะการมัดย้อมผ้าหม้อห้อม โดยใช้ชุดกิจกรรมการมัดย้อมผ้าหม้อห้อมด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
พนิตตา กิจจนศิริ รายงานการวิจัยปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ : การสร้างมโนทัศน์ การค้นหา และการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก
พนิตตา กิจจนศิริ ชุดการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างง่ายสไตล์ Mind Map
ธัญญ์พิชชา ท้วมทับ รายงานผลการศึกษาและสร้างแผงชุดฝึกการทดลองวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานในรายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 – 2104 สำหรับผู้เรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาช่างอ
ธัญญ์พิชชา ท้วมทับ รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซี และการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 – 2104 สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ธัญญ์พิชชา ท้วมทับ รายงานผลการพัฒนาชุดเสริมทักษะการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
รหัสวิชา 2105 – 2005 สำหรับผู้เรียนระดับ
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประ
ศักดิ์ศรี สายสิน ผลการใช้ภูมิปัญญาไทยด้านพืชสมุนไพรไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สุวิชญา ชินธนาชูกิจ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
สุวิชญา ชินธนาชูกิจ รายงานการประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
อรทัย ชินาภาษ การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อรทัย ชินาภาษ การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณาการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปาริชาต ชาชุมวงศ์ รายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (กลุ่มนักเรียนเรียนรวม)
ปาริชาต ชาชุมวงศ์ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พัทธยา ชนะพันธ์ รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเอง สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
พัทธยา ชนะพันธ์ การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ
พรทิพย์ ชำนาญ รายงานการวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ “เล่นและเรียนคณิตศาสตร์” (Play and Learn: 1P4Rs) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ
พรทิพย์ ชำนาญ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมลักษณะการคิด เรื่อง การบวก ลบ จำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ฉัตรชนก แสนวงษ์ ผลการใช้หนังสือการเลี้ยงโคในแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอน ปีการศึกษา 2559 และ 2560
ฉัตรชนก แสนวงษ์ ผลของการเสริมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันระดับต่างๆ ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่สามสายพันธุ์ (อายุ 4 – 20 สัปดาห์)

อังคณา อัตถาพร รายงานการออกแบบสร้างและพัฒนาชุดการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคห
อังคณา อัตถาพร รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลส์เทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
กนิษฐา ทองเลิศ รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research