Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
แสดงผล 1 - 50 จากทั้งหมด 174 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
ฉวีวรรณ รักษ์แก้ว การเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
โดยใช้กลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 – 2562
วัชราภรณ์ สิงห์แก้ว รายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบผสมผสานในสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดมุกดาหาร
วัชราภรณ์ สิงห์แก้ว การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการให้บริการช่วยเหลือ ระยะแรกเริ่มโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ฉวีวรรณ รักษ์แก้ว รายงานการประเมินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด
และอบายมุขแก่นักเรียนโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
ปีการศึกษา 2561 – 2562)
เงาแข เดือดขุนทด รูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับครู
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเอกสารประกอบ
เงาแข เดือดขุนทด แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ของโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเอกสารประกอบ
วาสนา ชารีวัน การพัฒนาครูด้านทักษะกระบวนคิด ศูนย์การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขุนหาญ
วาสนา ชารีวัน รายงานผลการประเมินความสำเร็จของผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขุนหาญ ประจำปีงบประมาณ 2562
ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล
ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมสู่โครงการคัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
สุวรรณทนา ชื่นอยู่ รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนในการพัฒนาทักษะ
ที่จำเป็นต่อการฝึกอาชีพของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
พร้อมเอกสารประกอบ
สุวรรณทนา ชื่นอยู่ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
สมกมล วรรณทอง รายงานการประเมินโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562
สกาวรัตน์ ไกรมาก การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
สมกมล วรรณทอง การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับครูผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนทางการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
คำปิ่น ทีสุกะ การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
ของโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
คำปิ่น ทีสุกะ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนพระราชทาน โดยใช้รูปแบบ GLISS ของโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
จรูญ จารุสาร รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม พร้อมเอกสารประกอบ
จรูญ จารุสาร รายงานการประเมินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ปนัดดา จันทวงศ์ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
51 จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเอกสารประกอบ
ปนัดดา จันทวงศ์ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ พร้้อมเอกสารประกอบ
สมพงษ์ อุ่นใจ แนวทางการแนะแนวอาชีพและสอนงานนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
สกาวรัตน์ ไกรมาก การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมเอกสารประกอบ
มลฑา บุญลือ การประเมินโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน
และชุมชน ด้วยกิจกรรมชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
มลฑา บุญลือ รูปแบบการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกลู่มโรงเรียนชุมชนพื้นที่สูงวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
มนตรา ฟักมงคล รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
มนตรา ฟักมงคล รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนราชานุบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษน่าน เขต 1
สุวิมล ศรไชย รูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เครือข่ายผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
สุวิมล ศรไชย รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศูนย์คุณภาพเด็กพิการ โดนเน้นการมีส่วนร่วมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
น้ำอ้อย ใจแสน รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ยีนและโครโมโซม รายวิชาชีววิทยา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
น้ำอ้อย ใจแสน รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก การพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
อรนลิน จินะฝั้น รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
และอนามัยนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
อรนลิน จินะฝั้น การพัฒนารูปแบบชุมชนแก่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูของครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
วรัชยา ประจำ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน
ทิพวรรณ สายพิณ การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร รหัสวิชา 3000 – 1301
พร้อมเอกสารประกอบ
ทิพวรรณ สายพิณ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PSC4E
เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์และการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์
เพื่องานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 3000 – 1302
พร้อมเอกสารประกอบ
วรัชยา ประจำ รูปแบบการพัฒนาครู โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน พร้อมเอกสารประกอบ
อิสรีย์ สง่า รายงานการใช้และพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อิสรีย์ สง่า รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนแบบอุปนัย ร่วมกับบทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เชต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
บำเพ็ญ หนูกลับ การนิเทศแบบ PDER เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมเอกสารประกอบ
บำเพ็ญ หนูกลับ รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ 3ร โมเดลของครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมเอกสารประกอบ
รุณี ห่อทอง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
รุณี ห่อทอง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
อุไรวรรณ เจือจันทร์ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ เรื่อง เพลงเรือมกำโน้บติงตอง (ระบำตั๊กแตนตำข้าว) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
อุไรวรรณ เจือจันทร์ การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Simpson) โดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ด้วย เพลงเที่ยวเมืองสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระที่ 3 นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พร้อมเอกสารประกอบ
จุฬาภรณ์ บุญศรี การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์แก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
จุฬาภรณ์ บุญศรี รายงานการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ร้อยละที่เน้นการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 4 สูตร 5 ขั้นตอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
อร่าม พิทูรปัญญารัตน์ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ (2105 – 2101)
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research