Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
แสดงผล 1 - 50 จากทั้งหมด 268 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
ปนัดดา วงค์จันตา รูปแบบการส่งเสริมศักยภาพด้านพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมเอกสารประกอบ
ปนัดดา วงค์จันตา การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านศิลปะสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
อาลัย พรหมชนะ รายงานการวิจัย เรื่อง การยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนทางวิชาชีพ ของโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมเอกสารประกอบ
อาลัย พรหมชนะ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประทีป ไชยเมือง การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
ประทีป ไชยเมือง การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนอย่างสมดุลของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
ศิริ ธนะมูล รูปแบบการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
ศิริ ธนะมูล รายงานการประเมินโครงการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
วัชรกร สุรินทร์ รายงานการใช้คู่มือกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรเครื่องหมายสายยงยศ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปายวิทยาคาร
วัชรกร สุรินทร์ การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนพื้นที่สูง (GOPAI) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ว่าที่ร้อยโทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์ รายงาการพัฒนาชุดการสอน วิชาการขับรถยนต์ รหัส 2101 – 2105
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ชุดที่ 1 – 11 จำนวน 11 เล่ม
สิริธิดา ศรีโสดา รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดคำสอนของพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD พร้อมเอกสารประกอบ
ศักดิ์ศรี สายสิน รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหารระดับเซลล์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
พลูศักดิ์ ตุละวิภาค แนวทางการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
แทน โมราราย กลยุทธ์การขบเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยนครสวรรค์
แทน โมราราย การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ธิปดิ์ ภาสว่าง การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น
พลูศักดิ์ ตุละวิภาค การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
ชาญชัย ชาญฤทธิ์ รายงานการพัฒนานวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)
ชาญชัย ชาญฤทธิ์ รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของการฝึกด้วยรูปแบบและโปรแกรมการฝึกแบบ FAST (Functional Athlete Speed Training) ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วในการวิ่งระยะทาง 30 เมตร และ 50 เมตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นิภาพรรณ หงส์ชูเกียรติ การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี ตามแนวทางพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
นิภาพรรณ หงส์ชูเกียรติ การประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวิตพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนโรงเรียนทรัพย์ทวี
สฤษดิ์ วิวาสุข รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
สฤษดิ์ วิวาสุข รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
สุมนา ธิกุลวงษ์ การพัฒนาแผนกลยุทธ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยใช้ CIPPP Model
สุมนา ธิกุลวงษ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยใช้ CIPPP Model
วิลาวัลย์ ปาลี การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่
วิลาวัลย์ ปาลี รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนสุขภาวะนักเรียนประจำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่
สมาพร ลี้ภัยรัตน์ รูปแบบการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ โรงเรียนอนุบาล เมืองอุทัยธานี
สมาพร ลี้ภัยรัตน์ รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
อัมรินทร์ พันธ์วิไล รูปแบบการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดลำพูน ตามแนวการศึกษาวอดดอร์ฟสำหรับเด็กพิเศษ พร้อมเอกสารประกอบ
อัมรินทร์ พันธ์วิไล รายงานผลการบริหารงานบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน โดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน
พร้อมเอกสารประกอบ
เรวัตร แก้วทองมูล รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่มาตรฐานการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
เรวัตร แก้วทองมูล การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
สุภาพ เต็มรัตน์ การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สุภาพ เต็มรัตน์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬามวยปล้ำ เพื่อมุ่งสู้ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พรทิพย์ นุกูลกิจ รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุกของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
พรทิพย์ นุกูลกิจ การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พร้อมเอกสารประกอบ
วิไลลักษณ์ วังวลสินธุ์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การบูรณาการกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วิไลลักษณ์ วังวลสินธุ์ การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 32101)
สมพร อ่อนเกตุพล การพัฒนาชุดฝึกทักษะการต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชา
ช่างไฟฟ้า เล่ม 1 – 4
สมพร อ่อนเกตุพล การพัฒนาเครื่องกรอเส้นด้ายสำหรับทอผ้าด้วยระบบไฟฟ้า เล่ม 1 – 3
บุญโฮม ชูสกุล รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
บุญโฮม ชูสกุล รายงานการวิจัย การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดด้วยกลวิธี D-R-T-A-A เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ศกุนตลา ทานอก ชุดการเรียนรู้การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 1 – 7
พนิตตา กิจจนศิริ รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างง่ายสไตล์ Mind Map
สุมล ศรีใจ การวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานตัดเย็บ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติทักษะการตัดเย็บ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่
สุมล ศรีใจ ผลการพัฒนาทักษะการมัดย้อมผ้าหม้อห้อม โดยใช้ชุดกิจกรรมการมัดย้อมผ้าหม้อห้อมด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล
กิตติ กุตนันท์ รายงานการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง โรงเรือนอัจฉริยะสำหรับฝึกอบรมให้เกษตรกรที่สนใจในจังหวัดอุตรดิตถ์
กิตติ กุตนันท์ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้โครงการเป็นฐานแบบ PEPA Model เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ สำหรับนักศึกษาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research