Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
แสดงผล 101 - 150 จากทั้งหมด 437 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
บำเพ็ญ หนูกลับ รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ 3ร โมเดลของครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมเอกสารประกอบ
สุรศักดิ์ เทพทอง เอกสารประกอบการเรียน วิชาผลิตภัณฑ์น้ำยาง 2 รหัสวิชา 3122 – 2103 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
สุรศักดิ์ เทพทอง รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบงานประติมากรรมภาพนูนต่ำจากน้ำยางธรรมชาติ
รุณี ห่อทอง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
รุณี ห่อทอง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
เชาวฤทธิ์ ลำพาย การประเมินโครงการต้นกล้าอาชีพพัฒนากำลังอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคนิคบางแสน
เชาวฤทธิ์ ลำพาย รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยิน วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
มีเกียรติ นาสมตรึก การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
มีเกียรติ นาสมตรึก การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประวัติ สุทธิประภา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสารวิทยา พร้อมเอกสารประกอบ
ประวัติ สุทธิประภา การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสารวิทยา
กฤษฎา กาญจนรัชต์ รายงานผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาพื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง รหัส 20106 – 1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
กฤษฎา กาญจนรัชต์ รายงานผลการสร้างเอกสารประกอบการสอน
วิชาความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (20106 – 2113) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ศักดิ์ ศศิกุลกมล เอกสารประกอบการเรียน วิชางานบริการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์แบบ LCD LED หลักสูตรวิซาชีพระยะสั้น
ศักดิ์ ศศิกุลกมล แผนการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้นสมรรถะอาชีพและบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม 12 ประการ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชา งานบริการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์แบบ LCD LED รหัส 1105-2501
สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน รายงานการใช้ผลงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเกษตรผสมผสาน (2501 – 2008) โดยสอดแทรกกระบวนการจัดทำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื
สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตร (2501 – 1002) โดยสอดแทรกกระบวนการจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่เน้นการเรียนรู้แบบใช้วงจรคุณภาพ
สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเกษตรผสมผสาน (2501 – 2008) โดยสอดแทรกกระบวนการจัดทำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ
สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน รายงานการใช้ผลงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตร (2501 – 1002) โดยสอดแทรกกระบวนการจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่เน้นการเรียนรู้แบบใช้วงจรคุณภาพ
อุไรวรรณ เจือจันทร์ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ เรื่อง เพลงเรือมกำโน้บติงตอง (ระบำตั๊กแตนตำข้าว) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
อุไรวรรณ เจือจันทร์ การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Simpson) โดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ด้วย เพลงเที่ยวเมืองสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระที่ 3 นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พร้อมเอกสารประกอบ
จุฬาภรณ์ บุญศรี การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์แก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
จุฬาภรณ์ บุญศรี รายงานการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ร้อยละที่เน้นการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 4 สูตร 5 ขั้นตอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วีรยุทธ์ คเชนทร เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2106-2105 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมเอกสารประกอบ
วีรยุทธ์ คเชนทร การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2106-2105 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่ได้รับการเรียนรู้แบร่วมมือ
โดยเทคนิค STAD กับการเรียนรู้แบบปกติ
อร่าม พิทูรปัญญารัตน์ รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (3105 – 9001)
อร่าม พิทูรปัญญารัตน์ รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ (2105 – 2101)
ปิยรัตน์ ป้องแสงสี รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ปิยรัตน์ ป้องแสงสี รูปแบบการบริหารเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ประภาภรณ์ คำโอภาส การประเมินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ประภาภรณ์ คำโอภาส รายงานการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะครู
เพื่อเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (OLIFT Model) พร้อมเอกสารประกอบ
สุเทพ สังข์วิเศษ รายงานการประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง
สุเทพ สังข์วิเศษ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนป่าโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง
เอกชัย ไก่แก้ว รายงานการพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะในวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้เครื่องสลัดน้ำผึ้งแบบอัตโนมัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เอกชัย ไก่แก้ว รายงานการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะงานสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 3105 – 9004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนโดยเน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) พื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์บังคับมือเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก การวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)
เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล แนวทางการดำเนินงานการเปลี่ยนผ่านสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นจากศูนย์การศึกษาพิเศษสู่ระบบการศึกษา
เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ
อมร เผ่าเมือง รูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของผู้เรียน
ออทิสติก ระดับปฐมวัยโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
อมร เผ่าเมือง การประเมินโครงการพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
สุภาพร พาภักดี รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจำ โดยการมีส่วนร่วมของชุนชม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2563
สุภาพร พาภักดี รูปแบบการบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48
จังหวัดจันทบุรี ในยุคชีวิตวิถีใหม่
ประภาษ สมยาภักดี การพัฒนาเกมปริศนาอักษรไขว้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 พร้อมเอกสารประกอบ
ประภาษ สมยาภักดี การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภาษาเวียดนามเบื้องต้น (ต22201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พร้อมเอกสารประกอบ
ฑิตถิพัชร์ หล่อพันธ์ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่องความน่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมเอกสารประกอบ
ฑิตถิพัชร์ หล่อพันธ์ รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น (7E) และชุดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค K-W-D-L เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ณัชชา เตจะโสด การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ง 30207
การนำเสนอด้วยสื่อประสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียบนเว็บ
ณัชชา เตจะโสด รายงานการพัฒนาทักษะการสร้างภาพยนตร์สั้น
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยใช้ชุดกิจกรรมบนเว็บ เรื่อง การสร้างสรรค์สื่อประสม พร้อมเอกสารประกอบ
พิทักษ์ เอ็นดู รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research