Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
Clear
แสดงผล 1 - 50 จากทั้งหมด 79 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
สุวิชญา ชินธนาชูกิจ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
สุวิชญา ชินธนาชูกิจ รายงานการประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
อรทัย ชินาภาษ การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อรทัย ชินาภาษ การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณาการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปาริชาต ชาชุมวงศ์ รายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (กลุ่มนักเรียนเรียนรวม)
ปาริชาต ชาชุมวงศ์ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พัทธยา ชนะพันธ์ รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเอง สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
พัทธยา ชนะพันธ์ การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ
พรทิพย์ ชำนาญ รายงานการวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ “เล่นและเรียนคณิตศาสตร์” (Play and Learn: 1P4Rs) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ
พรทิพย์ ชำนาญ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมลักษณะการคิด เรื่อง การบวก ลบ จำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กนิษฐา ทองเลิศ รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
กนิษฐา ทองเลิศ รูปแบบการเสริมพลังอำนาจครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา
ศุภรินทร์ พรมรินทร์ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ศุภรินทร์ พรมรินทร์ รายงานการพัฒนารูปแบบการบริหารสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
วิสุทธิ์ คงกัลป์ ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเ
วิสุทธิ์ คงกัลป์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วนิดา ไหมพรม รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
วนิดา ไหมพรม การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน
โดยใช้ “กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
พัชราพร ศรีจันทร์อินทร์ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
พัชราพร ศรีจันทร์อินทร์ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขยะกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
บุญญลักษณ์ พิมพา การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล โดยใช้ 8S’s Supervisory Model
บุญญลักษณ์ พิมพา การประเมินโครงการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
โดยใช้ CIPPIEST Model
อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ “การลดเวลาเรียน การเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา
กิตติ์ภูมิ คงศรี การพัฒนาความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ KIDS – DE MODEL โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2559 – 2560
วัลลภา จิตถวิล รายงานการวิจัยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ประกอบสื่อประสม เรื่อง การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชัย วงศ์สุวรรณ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้แบบผสมผสานวิชาเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกตอนปลาย
นันทวันท์ จันทร์สอน รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน รายวิชา ส 31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชนะ โนนทนวงษ์ การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ชนะ โนนทนวงษ์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม สำหรับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
อำนาท เหลือน้อย รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561
อำนาท เหลือน้อย รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลลานสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
วิเชียร ชุติมาสกุล รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
วิเชียร ชุติมาสกุล การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
ปาริชาติ เภสัชชา การพัฒนาสมรรถนะครูคอมพิวเตอร์ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ด้วยกระบวนการนิเทศแบบ AIPD DONE
ปาริชาติ เภสัชชา การพัฒนาชุดนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีมัลติพอยท์เพื่อส่งเสริมความสามารถพื้นฐานผู้เรียน สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
จำเนียร พรหมรัตนพงศ์ รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย ด้วยเทคนิคการตั้งคำถาม สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังห
จำเนียร พรหมรัตนพงศ์ รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
สุพล เชื่อมพงษ์ รายงานการประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการบริหารคุณภาพ
สุพล เชื่อมพงษ์ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสีเขียวแบบมีส่วนร่วม โดยใช้หลักการ CSR
อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเบญจภาคีของโรงเรียนไชยวานวิทยา
วันชัย ทันสมัย รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2560 – 2561
วันชัย ทันสมัย การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน ตามอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ SUANCHON MODEL โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ปีการศึกษา 2560 – 2561
กิตติ์ภูมิ คงศรี รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนรัตภูมิวิทยา โดยใช้กระบวนการชุมนุมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2560
อินทนง จันตา รายงานผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านแก่นวิทยา อำเภอเชียงของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
อินทนง จันตา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดพลเมืองดีในวิถีสังคมไทยของกลุ่มเป้าหมาย และการใช้หนังสือเรียนของกลุ่มควบคุม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา จังหวัดเชียงรา
อรุณ ชุมทอง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ระดับชั้นปีที่ 10 – 12 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล ปีการศึกษา 2559
อรุณ ชุมทอง รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล เพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
ประเสริฐ ภู่ถนนนอก รายงานการพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคเพลงประกอบการเรียนประวัติศาสตร์สากล เรื่อง พัฒนาการยุโรปสมัยใหม่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประเสริฐ ภู่ถนนนอก การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ส33203 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นิศากร ยมหา รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research