Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
Clear
แสดงผล 1 - 50 จากทั้งหมด 235 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
สมศักดิ์ บุญโต รายงานการประเมินโครงการ การบริหารจัดการโรงเรียนสุขภาวะ แบบ SOOK (SOOK Model) โดยใช้รูปแบบ CIPPiest (CIPPiest Model) โรงเรียนสุรพินพ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมเอกสารประกอบ
สมศักดิ์ บุญโต รายงานการวิจัย กลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนสุรพินพ์พิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
อนุศร หงษ์ขุนทด รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ด้วยการลงมือกระทำเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านการรู้เท่าทันสื่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อนุศร หงษ์ขุนทด การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้
แห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
และนวัตกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิตติ วิชัยดิษฐ การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกระบี่
กิตติ วิชัยดิษฐ รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคลองท่อม
ราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
อนันต์ มีพจนา รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและมีคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
อนันต์ มีพจนา การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ฉวีวรรณ รักษ์แก้ว การเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
โดยใช้กลยุทธ์ “KONDEE MODEL” โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 – 2562
วัชราภรณ์ สิงห์แก้ว รายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบผสมผสานในสถานการณ์ การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดมุกดาหาร
วัชราภรณ์ สิงห์แก้ว การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการการให้บริการช่วยเหลือ ระยะแรกเริ่มโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
ฉวีวรรณ รักษ์แก้ว รายงานการประเมินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด
และอบายมุขแก่นักเรียนโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
ปีการศึกษา 2561 – 2562)
เงาแข เดือดขุนทด รูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับครู
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเอกสารประกอบ
เงาแข เดือดขุนทด แนวทางการพัฒนาสู่การเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ของโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเอกสารประกอบ
ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานสากล
ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมสู่โครงการคัดเลือก สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
สุวรรณทนา ชื่นอยู่ รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนในการพัฒนาทักษะ
ที่จำเป็นต่อการฝึกอาชีพของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
พร้อมเอกสารประกอบ
สุวรรณทนา ชื่นอยู่ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ชัยรัตน์ เจริญสุข รายงานการวิจัยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ประเวศ ทั่งจันทร์แดง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสำหรับนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
ประเวศ ทั่งจันทร์แดง แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี
ศักดิ์ชัย สุวรรณคช การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่
ศักดิ์ชัย สุวรรณคช รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่
สมกมล วรรณทอง รายงานการประเมินโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2562
สกาวรัตน์ ไกรมาก การนิเทศด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
สมกมล วรรณทอง การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับครูผู้ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ครูในสถานศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนทางการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สมพร สังวาระ การประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนเชิงบวก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยการประยุกต์ใช้แนวทางศาสตร์พระราชา
สมพร สังวาระ รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกน้อมเกล้า
รังสรรค์ นกสกุล การประเมินโครงการสร้างนักเรียน สร้างคุณภาพ สู่สังคมด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเทพลีลา
รังสรรค์ นกสกุล กลยุทธ์การบริหารเพื่อการนิเทศภายในสถานศึกษา
ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทพลีลา พร้องเอกสารประกอบ
คำปิ่น ทีสุกะ การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
ของโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
คำปิ่น ทีสุกะ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนพระราชทาน โดยใช้รูปแบบ GLISS ของโรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ชุด เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อำเภอพญาเม็งราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
ภาณุวิชญ์ เตชะบูรณ์ ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด พลเมืองดีในวิถีสังคมไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บุญเทพ พิศวง การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ดี
ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
บุญเทพ พิศวง การประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
จรัล แก้วเป็ง การพัฒนารูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน
แม่จันวิทยาคม
จรัล แก้วเป็ง รายงานการประเมินโครงการห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
สุวิทย์ สุทาลา การพัฒนารูปแบบการบริหารงานการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
สุวิทย์ สุทาลา การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา
จรูญ จารุสาร รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม พร้อมเอกสารประกอบ
จรูญ จารุสาร รายงานการประเมินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
ปนัดดา จันทวงศ์ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
51 จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเอกสารประกอบ
ปนัดดา จันทวงศ์ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ พร้้อมเอกสารประกอบ
สมพงษ์ อุ่นใจ แนวทางการแนะแนวอาชีพและสอนงานนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
สมพงษ์ อุ่นใจ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
สกาวรัตน์ ไกรมาก การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมเอกสารประกอบ
อารีย์ วีระเจริญ การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
อารีย์ วีระเจริญ การพัฒนารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พร้อมเอกสารประกอบ
สันติกร รักสองหมื่น รายงานโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน โรงเรียนตระพัง
พิทยาคม
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research