Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
แสดงผล 201 - 250 จากทั้งหมด 483 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
พิชิต สนั่นเอื้อ รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมเอกสารประกอบ
สันติ ฤาไชย กลยุทธ์การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น พร้อมเอกสารประกอบ
สันติ ฤาไชย การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น
สุรัตน์ บุญฤทธิ์ การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบมีโครงสร้าง (Structured Teaching) สำหรับเด็กออทิสติก
วรัชยา ประจำ รูปแบบการพัฒนาครู โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน พร้อมเอกสารประกอบ
อิสรีย์ สง่า รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนแบบอุปนัย ร่วมกับบทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เชต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วิชาญ ดนัยสวัสดิ์ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรม รหัสวิชา 2106 – 2005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาโยธา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 พร้อมเอกสารประกอบ
วิชาญ ดนัยสวัสดิ์ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ วิชางานไม้ รหัส 20121 – 2101 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน พร้อมเอกสารประกอบ
บำเพ็ญ หนูกลับ การนิเทศแบบ PDER เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมเอกสารประกอบ
บำเพ็ญ หนูกลับ รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ 3ร โมเดลของครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมเอกสารประกอบ
สุรศักดิ์ เทพทอง รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบงานประติมากรรมภาพนูนต่ำจากน้ำยางธรรมชาติ
รุณี ห่อทอง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยนกแล
เชาวฤทธิ์ ลำพาย การประเมินโครงการต้นกล้าอาชีพพัฒนากำลังอาชีวศึกษา โดยความร่วมมือกับบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคนิคบางแสน
เชาวฤทธิ์ ลำพาย รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยิน วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
มีเกียรติ นาสมตรึก การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
มีเกียรติ นาสมตรึก การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประวัติ สุทธิประภา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาในการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสารวิทยา พร้อมเอกสารประกอบ
กฤษฎา กาญจนรัชต์ รายงานผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน วิชาพื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง รหัส 20106 – 1001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน รายงานการใช้ผลงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรายวิชาการเกษตรผสมผสาน (2501 – 2008) โดยสอดแทรกกระบวนการจัดทำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื
สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตร (2501 – 1002) โดยสอดแทรกกระบวนการจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่เน้นการเรียนรู้แบบใช้วงจรคุณภาพ
สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเกษตรผสมผสาน (2501 – 2008) โดยสอดแทรกกระบวนการจัดทำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ
สมศักดิ์ เพ็ชรปานกัน รายงานการใช้ผลงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานเกษตร (2501 – 1002) โดยสอดแทรกกระบวนการจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ที่เน้นการเรียนรู้แบบใช้วงจรคุณภาพ
อุไรวรรณ เจือจันทร์ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ เรื่อง เพลงเรือมกำโน้บติงตอง (ระบำตั๊กแตนตำข้าว) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
อุไรวรรณ เจือจันทร์ การเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Simpson) โดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติท่ารำนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ด้วย เพลงเที่ยวเมืองสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระที่ 3 นาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พร้อมเอกสารประกอบ
จุฬาภรณ์ บุญศรี การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การประยุกต์แก้โจทย์ปัญหาด้วยสมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา
จุฬาภรณ์ บุญศรี รายงานการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ร้อยละที่เน้นการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 4 สูตร 5 ขั้นตอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วีรยุทธ์ คเชนทร เอกสารประกอบการสอน รายวิชาเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2106-2105 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พร้อมเอกสารประกอบ
วีรยุทธ์ คเชนทร การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2106-2105 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ที่ได้รับการเรียนรู้แบร่วมมือ
โดยเทคนิค STAD กับการเรียนรู้แบบปกติ
ปิยรัตน์ ป้องแสงสี รูปแบบการบริหารเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ประภาภรณ์ คำโอภาส รายงานการพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะครู
เพื่อเป็นผู้อำนวยการการเรียนรู้ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (OLIFT Model) พร้อมเอกสารประกอบ
เอกชัย ไก่แก้ว รายงานการพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะในวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยใช้เครื่องสลัดน้ำผึ้งแบบอัตโนมัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เอกชัย ไก่แก้ว รายงานการวิจัยการพัฒนาชุดฝึกสมรรถนะงานสื่อสารผ่านใยแก้วนำแสงวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รหัส 3105 – 9004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนโดยเน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติร่วมกับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) พื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์บังคับมือเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก การวิจัยและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และระบบสมองกลฝังตัว โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)
เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ
อมร เผ่าเมือง การประเมินโครงการพัฒนาความสามารถในการช่วยเหลือตัวเอง สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยครอบครัวและชุมชนเป็นฐาน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม
สุภาพร พาภักดี รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนประจำ โดยการมีส่วนร่วมของชุนชม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2563
สุภาพร พาภักดี รูปแบบการบริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48
จังหวัดจันทบุรี ในยุคชีวิตวิถีใหม่
ประภาษ สมยาภักดี การพัฒนาเกมปริศนาอักษรไขว้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 พร้อมเอกสารประกอบ
ประภาษ สมยาภักดี การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภาษาเวียดนามเบื้องต้น (ต22201) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พร้อมเอกสารประกอบ
ฑิตถิพัชร์ หล่อพันธ์ รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เรื่องความน่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมเอกสารประกอบ
พิทักษ์ เอ็นดู รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
พิทักษ์ เอ็นดู การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
จิตติมา หมั่นกิจ รายงานการวิจัย ผลของสูตรอาหารผสมไข่น้ำและอัตราความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตของปละกระแหที่เลี้ยงในกระชัง
จิตติมา หมั่นกิจ รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาอาหารและโภชนาการสัตว์น้ำ รหัสวิชา 3601 – 2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
อดิศักดิ์ ชัชเวช กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
อดิศักดิ์ ชัชเวช รูปแบบการบริหารจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบของวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
บรรยงค์ วงศ์สกุล รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับการสื่อสารในงานอาชีพของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
บรรยงค์ วงศ์สกุล กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์สูงของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
กชพร พุทธจักร รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอุบลปัญญานุกุล จังหวัดอุบลราชธานี
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.

กลุ่มเครือข่ายการวิจัยและสารสนเทศ
 ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา