Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
แสดงผล 51 - 100 จากทั้งหมด 268 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
พนิตตา กิจจนศิริ รายงานการวิจัยปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการ : การสร้างมโนทัศน์ การค้นหา และการพัฒนารูปแบบพฤติกรรมการสอนแบบบูรณาการของครูการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออก
พนิตตา กิจจนศิริ ชุดการเรียนรู้ภาษาจีนอย่างง่ายสไตล์ Mind Map
ธัญญ์พิชชา ท้วมทับ รายงานผลการศึกษาและสร้างแผงชุดฝึกการทดลองวงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งานในรายวิชา วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 – 2104 สำหรับผู้เรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาช่างอ
ธัญญ์พิชชา ท้วมทับ รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้รายวิชา วงจรไอซี และการประยุกต์ใช้งาน รหัสวิชา 2105 – 2104 สำหรับผู้เรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ธัญญ์พิชชา ท้วมทับ รายงานผลการพัฒนาชุดเสริมทักษะการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
รหัสวิชา 2105 – 2005 สำหรับผู้เรียนระดับ
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประ
สุวรรณ บัวพันธ์ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ CAPER ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
สุวรรณ บัวพันธ์ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมศักยภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดวอลดอลร์ฟ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์
นิพนธ์ แก้วเกิด การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล วิชาเทคนิคการอินเตอร์เฟส สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง
นิพนธ์ แก้วเกิด ชุดการสอน รหัสวิชา 2128 – 1004 รายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 17 หน่วย
ศักดิ์ศรี สายสิน ผลการใช้ภูมิปัญญาไทยด้านพืชสมุนไพรไทย เพื่อเพิ่มความสามารถในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จักรินทร์ คงสิบ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
สุวิชญา ชินธนาชูกิจ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
สุวิชญา ชินธนาชูกิจ รายงานการประเมินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
อรทัย ชินาภาษ การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดการสร้างองค์ความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อรทัย ชินาภาษ การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้โจทย์ปัญหาบูรณาการวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปาริชาต ชาชุมวงศ์ รายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (กลุ่มนักเรียนเรียนรวม)
ปาริชาต ชาชุมวงศ์ รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พัทธยา ชนะพันธ์ รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเอง สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
พัทธยา ชนะพันธ์ การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ
เรวัช ศรีแสงอ่อน รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
เรวัช ศรีแสงอ่อน การบริหารจัดการเรียนรู้แบบบล็อกคอร์ส (Block Course) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
สถิต ปริปุณณากร การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
พรทิพย์ ชำนาญ รายงานการวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ “เล่นและเรียนคณิตศาสตร์” (Play and Learn: 1P4Rs) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโจะโหวะ
พรทิพย์ ชำนาญ รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมลักษณะการคิด เรื่อง การบวก ลบ จำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สถิต ปริปุณณากร การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
ฉัตรชนก แสนวงษ์ ผลการใช้หนังสือการเลี้ยงโคในแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอน ปีการศึกษา 2559 และ 2560
ฉัตรชนก แสนวงษ์ ผลของการเสริมกากเนื้อในเมล็ดปาล์มน้ำมันระดับต่างๆ ในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่สามสายพันธุ์ (อายุ 4 – 20 สัปดาห์)

ไพฑูรย์ ศรีโพนทัน ผลของหัวเชื้อ EM และหมากนวลแห้งผงต่อการรักษาโรคท้องร่วงในลูกสุกร
ไพฑูรย์ ศรีโพนทัน การผลิตสุกรพันธุ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาสัตวศาสตร์
อังคณา อัตถาพร รายงานการออกแบบสร้างและพัฒนาชุดการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105 – 2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคห
ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา สำหรับนักศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
เดโชวัต ทักคุ้ม รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย – เมียนม่า ด้านจังหวัดตาก ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
เดโชวัต ทักคุ้ม รายงานการประเมินโครงการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
อังคณา อัตถาพร รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาพัลส์เทคนิค รหัสวิชา 3105 – 2001 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
กนิษฐา ทองเลิศ รายงานการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2
กนิษฐา ทองเลิศ รูปแบบการเสริมพลังอำนาจครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา
พวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
พวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง รายงานการบริหารแหล่งการเรียนรู้ เพื่อจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
อนุชาติ อินสด รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิชาออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 – 2005 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
อนุชาติ อินสด รายงานการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 – 2002 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
มณฑาทิพย์ เสยยงคะ รายงานการใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำหรับครู กศน. ตำบล
มณฑาทิพย์ เสยยงคะ รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับประชาชนอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ศุภรินทร์ พรมรินทร์ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
ศุภรินทร์ พรมรินทร์ รายงานการพัฒนารูปแบบการบริหารสะเต็มศึกษาของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย
บุญลือ ทองเกตุแก้ว การประเมินโครงการเพิ่มปริมาณผู้เรียน โดยลดปัญหาการออกกลางคันของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
บุญลือ ทองเกตุแก้ว นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิสุทธิ์ คงกัลป์ ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการให้เหตุผล การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนคณิตศาสตร์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
กับความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเ
วิสุทธิ์ คงกัลป์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ MESUK Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วนิดา ไหมพรม รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ “พลังประชารัฐ” โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research