Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
HRMS
แสดงผล 51 - 100 จากทั้งหมด 437 รายการ
ชื่อ ชื่อผลงานวิชาการ บทคัดย่อ ฉบับสมบูรณ์
สมพงษ์ อุ่นใจ แนวทางการแนะแนวอาชีพและสอนงานนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
สมพงษ์ อุ่นใจ การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน
สกาวรัตน์ ไกรมาก การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 พร้อมเอกสารประกอบ
อารีย์ วีระเจริญ การประเมินโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
ของนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
อารีย์ วีระเจริญ การพัฒนารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 พร้อมเอกสารประกอบ
สันติกร รักสองหมื่น รายงานโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน โรงเรียนตระพัง
พิทยาคม
สันติกร รักสองหมื่น การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก โดยการใช้ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล โรงเรียนตระพังพิทยาคม
สมชาย สุวรรณราช การประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยนักเรียน “เด็กดีศรีอนุบาล” โดยใช้ CIPPiest Moerl ของโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
มลฑา บุญลือ การประเมินโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพแก่ผู้เรียน
และชุมชน ด้วยกิจกรรมชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
มลฑา บุญลือ รูปแบบการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกลู่มโรงเรียนชุมชนพื้นที่สูงวิทยาลัยการอาชีพนครไทย
สมชาย สุวรรณราช การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ไอเด็พส์ โมเดล (I-DEPS Model) ของโรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
มนตรา ฟักมงคล รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชานุบาล สำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
มนตรา ฟักมงคล รูปแบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนราชานุบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษน่าน เขต 1
สุวิมล ศรไชย รูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้เครือข่ายผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
สุวิมล ศรไชย รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศูนย์คุณภาพเด็กพิการ โดนเน้นการมีส่วนร่วมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
สันต์ธวัช ศรีคำแท้ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด โดยการทำโครงงานบูรณาการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
สันต์ธวัช ศรีคำแท้ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยใช้โปรแกรมอาชาบำบัดในการส่งเสริมทักษะการควบคุมตัวเองของบุคคลออทิสติก
รังสิสวุฒิ สุวรรณ์โรจน กลยุทธ์ความร่วมมือในการพัฒนาหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา
สุพจน์ ทองเหลือง รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ
โดยภาคีเครือข่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
สุพจน์ ทองเหลือง การประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
น้ำอ้อย ใจแสน รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ยีนและโครโมโซม รายวิชาชีววิทยา 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
น้ำอ้อย ใจแสน รายงานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก การพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
พีรพงษ์ พันธ์โสดา การประเมินโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือและประเมินผลออนไลน์สำหรับครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
พีรพงษ์ พันธ์โสดา การบริหารจัดการอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน KOSEN วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
ไพจิตร์ จิตต์โสภณ การพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 5 ลักษณะ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ ปีการศึกษา 2561 – 2562
ไพจิตร์ จิตต์โสภณ รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม นักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ The Assessment Report Of the Moral Promotion Project Based on the Moral School Practice Guidelines, Watcharoenrat School
อรนลิน จินะฝั้น รายงานการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
และอนามัยนักเรียน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
อรนลิน จินะฝั้น การพัฒนารูปแบบชุมชนแก่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูของครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
วรวิทย์ สิทธิโสภณ การประเมินโครงการกิจกรรม GREEN AND CLEAN ( 5ส) โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา
วรวิทย์ สิทธิโสภณ แนวทางพัฒนาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา โดยใช้แนวคิดระบบการวัดผลแบบ OKRs : Objective and Key Results พร้อมเอกสารประกอบ
วรัชยา ประจำ การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ในโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน
พิชิต สนั่นเอื้อ การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรม
ทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี
พิชิต สนั่นเอื้อ รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี พร้อมเอกสารประกอบ
ทิพวรรณ สายพิณ การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่องานไฟฟ้าและการสื่อสาร รหัสวิชา 3000 – 1301
พร้อมเอกสารประกอบ
ทิพวรรณ สายพิณ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ PSC4E
เพื่อเสริมสร้างมโนทัศน์และการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์
เพื่องานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 3000 – 1302
พร้อมเอกสารประกอบ
สันติ ฤาไชย กลยุทธ์การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น พร้อมเอกสารประกอบ
สันติ ฤาไชย การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียน โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น
สุรัตน์ บุญฤทธิ์ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียน
สำหรับเด็กในโรงพยาบาลปัตตานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดปัตตานี
สุรัตน์ บุญฤทธิ์ การพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบมีโครงสร้าง (Structured Teaching) สำหรับเด็กออทิสติก
วรัชยา ประจำ รูปแบบการพัฒนาครู โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน พร้อมเอกสารประกอบ
อิสรีย์ สง่า รายงานการใช้และพัฒนาชุดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อิสรีย์ สง่า รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนแบบอุปนัย ร่วมกับบทเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง เชต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นุกูล อั้งโสภา รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 2109
นุกูล อั้งโสภา รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างชุดสาธิตวงจรดิจิตอล
วิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัส 2104 – 2107
วิชาญ ดนัยสวัสดิ์ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประมาณราคางานสถาปัตยกรรม รหัสวิชา 2106 – 2005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาโยธา ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 พร้อมเอกสารประกอบ
วิชาญ ดนัยสวัสดิ์ การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ วิชางานไม้ รหัส 20121 – 2101 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโยธา วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน พร้อมเอกสารประกอบ
บำเพ็ญ หนูกลับ การนิเทศแบบ PDER เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมเอกสารประกอบ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research