HRMS

ผลงานวิชาการ [53]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการวิจัย การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดด้วยกลวิธี D-R-T-A-A เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
15 มี.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ การคิดด้วยกลวิธี D–R–T–A–A
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
บุญโฮม ชูสกุล
หญิง
โรงเรียนบ้านผือวิทยายน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research