HRMS

ผลงานวิชาการ [285]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (กลุ่มนักเรียนเรียนรวม)
05 ม.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ปาริชาต ชาชุมวงศ์
หญิง
สพฐ.
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research