HRMS

ผลงานวิชาการ [278]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมลักษณะการคิด เรื่อง การบวก ลบ จำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
16 ก.ย. 2021
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
พรทิพย์ ชำนาญ
หญิง
สพฐ.
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research