HRMS

ผลงานวิชาการ [322]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา โดยประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พร้อมเอกสารประกอบ
29 มี.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
พรทิพย์ นุกูลกิจ
หญิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.

กลุ่มเครือข่ายการวิจัยและสารสนเทศ
 ภารกิจวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคล
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)