HRMS

ผลงานวิชาการ [270]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารประกอบอาชีพการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน
05 ก.ค. 2021
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research