HRMS

ผลงานวิชาการ [287]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รูปแบบการบริหารเพื่อพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ทักษะการช่วยเหลือตนเอง สำหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
05 ม.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
พัทธยา ชนะพันธ์
หญิง
สพฐ.
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research