HRMS

ผลงานวิชาการ [316]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
25 ก.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
แทน โมราราย
ชาย
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research