HRMS

ผลงานวิชาการ [314]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุกของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
29 มี.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
พรทิพย์ นุกูลกิจ
หญิง
โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research