HRMS

ผลงานวิชาการ [279]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
09 ก.ย. 2021
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สถิต ปริปุณณากร
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research