HRMS

ผลงานวิชาการ [289]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
05 ม.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
เรวัช ศรีแสงอ่อน
ชาย
สอศ.
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research