HRMS

ผลงานวิชาการ [312]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การบูรณาการกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
29 มี.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วิไลลักษณ์ วังวลสินธุ์
หญิง
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research