HRMS

ผลงานวิชาการ [281]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา โดยวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
06 ม.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สุวิชญา ชินธนาชูกิจ
หญิง
สพฐ.
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research