HRMS

ผลงานวิชาการ [320]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการพัฒนานวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)
25 ก.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ชาญชัย ชาญฤทธิ์
ชาย
โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research