HRMS

ผลงานวิชาการ [273]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
ผลการใช้หนังสือการเลี้ยงโคในแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอน ปีการศึกษา 2559 และ 2560
25 ส.ค. 2021
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ฉัตรชนก แสนวงษ์
หญิง
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research