HRMS

ผลงานวิชาการ [311]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (ค 32101)
29 มี.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วิไลลักษณ์ วังวลสินธุ์
หญิง
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research