HRMS

ผลงานวิชาการ [271]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในเขตชายแดนไทย – เมียนม่า ด้านจังหวัดตาก ของวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
5/7/2021
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
เดโชวัต ทักคุ้ม
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research