HRMS

ผลงานวิชาการ [90]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง กฎหมายน่ารู้ในชีวิตประจำวัน รายวิชา ส 31101 สังคมศึกษาพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
13 พ.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
นันทวันท์ จันทร์สอน
หญิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 42
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research