HRMS

ผลงานวิชาการ [54]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษ ชุด English in Daily Life สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
15 มี.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
บุญโฮม ชูสกุล
หญิง
โรงเรียนบ้านผือวิทยายน สพป.ชัยภูมิ เขต 1
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research