HRMS

ผลงานวิชาการ [230]

ผลงานวิชาการ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาเครื่องปรับอากาศ รหัสวิชา 2104 – 2106 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
21 ธ.ค. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สุรศักดิ์ ยะกัน
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research