HRMS

ผลงานวิชาการ [261]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
22 ก.พ. 2021
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
พวงสุวรรณ์ พันธุ์มะม่วง
หญิง
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research