HRMS

ผลงานวิชาการ [224]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการใช้ผลงานทางวิชาการ ประเภทเอกสารประกอบการสอนชื่องานจักรยานยนต์ วิชางานจักรยานยนต์ รหัส 2101 – 2102 จำนวน 13 หน่วย หน่วยที่ 1 เครื่องมือที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ หน่วยที่ 2 เครื่องยนต์ หน่วยที่ 3.1 ระบบหล่อลื่น หน่วยที่ 3.2 ระบบส่งกำลัง หน่วยที่ 3.3 ร
22 ธ.ค. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
เปรม เพ็งยอด
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research