HRMS

ผลงานวิชาการ [229]

ผลงานวิชาการ
การพัฒนาเครื่องส่งไฟรักษาทารกแรกเกิดภาวะตัวเหลืองแบบประหยัด รุ่น 2
21 ธ.ค. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สุรศักดิ์ ยะกัน
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research