HRMS

ผลงานวิชาการ [269]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การสื่อสารการค้าบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา สำหรับนักศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
05 ก.ค. 2021
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ไพจิตร ผุดเพชรแก้ว
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research