HRMS

ผลงานวิชาการ [439]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการกิจกรรม GREEN AND CLEAN ( 5ส) โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา
19 พ.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
วรวิทย์ สิทธิโสภณ
ชาย
โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา สพป. กำแพงเพชร เขต 1
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research