HRMS

ผลงานวิชาการ [294]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานผลการพัฒนาชุดเสริมทักษะการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาคปฏิบัติในรายวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
รหัสวิชา 2105 – 2005 สำหรับผู้เรียนระดับ
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประ
09 ก.พ. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ธัญญ์พิชชา ท้วมทับ
หญิง
สอศ.
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research