HRMS

ผลงานวิชาการ [424]

ผลงานวิชาการ
รายงานการพัฒนาชุดการสอนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า รหัสวิชา 2104 – 2109
07 เม.ย. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
นุกูล อั้งโสภา
ชาย
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research