HRMS

ผลงานวิชาการ [461]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ
ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
09 ส.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สุพจน์ ทองเหลือง
ชาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research