HRMS

ผลงานวิชาการ [437]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยและนวัตกรรม
ทางการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี
25 เม.ย. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
พิชิต สนั่นเอื้อ
ชาย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research