HRMS

ผลงานวิชาการ [430]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียน
สำหรับเด็กในโรงพยาบาลปัตตานี ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดปัตตานี
25 เม.ย. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สุรัตน์ บุญฤทธิ์
ชาย
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี สำนักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research