HRMS

ผลงานวิชาการ [334]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี
25 ก.ค. 2022
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สมาพร ลี้ภัยรัตน์
หญิง
โรงเรียนอนุบาล เมืองอุทัยธานี สพป. อุทัยธานี เขต 1
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research