HRMS

ผลงานวิชาการ [422]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างชุดสาธิตวงจรดิจิตอล
วิชาดิจิตอลเบื้องต้น รหัส 2104 – 2107
07 เม.ย. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
นุกูล อั้งโสภา
ชาย
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research