HRMS

ผลงานวิชาการ [465]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานโครงการส่งเสริมวินัยนักเรียน โรงเรียนตระพัง
พิทยาคม
17 ส.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สันติกร รักสองหมื่น
ชาย
โรงเรียนตระพังพิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม. เขต 12
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research