HRMS

ผลงานวิชาการ [209]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
เอกสารประกอบการสอน วิชาการออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102 – 2005 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13 พ.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ศักดิ์ดา สิมเสมอ
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research