HRMS

ผลงานวิชาการ [403]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบงานประติมากรรมภาพนูนต่ำจากน้ำยางธรรมชาติ
08 มี.ค. 2023
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
สุรศักดิ์ เทพทอง
ชาย
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research