HRMS

ผลงานวิชาการ [157]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนาความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้ KIDS – DE MODEL โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ปีการศึกษา 2559 – 2560
13 พ.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
265
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
กิตติ์ภูมิ คงศรี
ชาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research