HRMS

ผลงานวิชาการ [179]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
รายงานการวิจัย เรื่อง การสร้างและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือล้างทำความสะอาดชุดคอยล์เย็นรถยนต์

13 พ.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
ว่าที่ร้อยโทชินภัทร แก้วโกมินทวงษ์
ชาย
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research