HRMS

ผลงานวิชาการ [165]

ผลงานวิชาการ
ด้านบริหารการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ “การลดเวลาเรียน การเพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนไชยวานวิทยา
13 พ.ย. 2020
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
437
รายละเอียดทั่วไปของข้าราชการครูฯ
อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน
ชาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระบบสารสนเทศการวิจัย สำนักงาน ก.ค.ศ.
OTEPC-Research